back

available languages:

Organigram

President: Anne Lise Ryel, Solvang 2 kolonihage
Vice-President: Olav Balle, Strømvik kolonihage
Secretary: Anne Kathrine Ellila, Rodeløkkens kolonihage
Treasurer: Anne C. Eriksen, Etterstad kolonihage
Board Members: Stein Borgersen, Klemetsaune kolonihage
1st Deputy: May Poverud, Bragernes kolonihage
2nd Deputy: Ragnar Leine, Sogn kolonihage

 

Norway


Norsk Kolonihageforbund

Norsk Kolonihageforbund, Postboks 1247 Vika,
N-0110, OSLO
Tel.: 0047/94-08 00 90
E-Mail: forbundet@kolonihager.no
Homepage: kolonihager.no

legal notice ::: contact ::: home ::: privacy policy ::: sitemap ::: FACEBOOK facebook